شمشیر تناقض «تعویق» یا «برگزاری» بر سر داوطلبان آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شیوع کروناویروس در دنیا و ایران چند ماهی گذشته است و هر آنچه کرونا به عنوان یک پدیده عجیب و غریب ایجاد کرده است دامنه این عجایب به فعالیت های روزمره انسان ها هم رسیده است. کرونا هر روز قوی تر از قبل برنامه های انسانی که روزگاری تا […]