0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای آزمون ماز
تجربی

تحلیل آزمون 20 اسفند – تجربی

 قسمت اول : مشتق و کاربرد مشتق  قسمت دوم : لگاریتم
ریاضی

تحلیل آزمون 20 اسفند – ریاضی

   20 اسفند - رشته ریاضی
5

باکس 144 – قسمت پنجم

  قسمت پنجم : مشتق و کاربرد مشتقدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این کلاس خفنو ...
4

باکس 144 – قسمت چهارم

  قسمت چهارم : حد و پیوستگیدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این کلاس خفنو از ...
3

باکس 144 – قسمت سوم

  قسمت سوم : مرور کل مثلثاتدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این کلاس خفنو از ...
2

باکس 144 – قسمت دوم

  دوره 144 - قسمت دوم : مثلثات ، معادلات و نامعادلاتدر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم ...
1

باکس 144 – قسمت اول

  قسمت اول : تابع ، روابط بین ریشه هادر این دوره بسیار مفید و منحصربفرد تمام سوالات کنکورهای 98 و 99 و 1400 با یک سبک کاملا متفاوت حل و بررسی می شوند . بشدت توصیه می کنم که این ...
تجربی

تحلیل آزمون 6 اسفند – تجربی

   6 اسفند - رشته تجربی 
ریاضی

تحلیل آزمون 6 اسفند – ریاضی

   6 اسفند - رشته ریاضی
ریا

تحلیل آزمون 21 بهمن – ریاضی

  21 بهمن - رشته ریاضی
1 2