بررسی کتاب درسی

  📌 مبحث مثلثات – تفاوت رشته ریاضی و تجربی در مثلثات