0
09013173988

بخش اول : محاسبات کنکور چیه؟

بخش دوم : مجموعه های اعداد

بخش سوم : بازه ها و اصول محاسبات

بخش چهارم : توان و رادیکال

بخش پنجم : اتحادهای جبری (۱)

 بخش ششم : اتحادهای جبری (۲)