❊ فصل سوم : حد و پیوستگی ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال 1 ) تجربی 79

سوال 2 ) تجربی 87

سوال 3 ) تجربی80

سوال 4 ) تجربی 87

سوال 5 ) تجربی 88 خارج

سوال 6 ) تجربی 81

سوال 7 ) تجربی 80

سوال 8 ) تجربی 85  خارج

سوال 9 ) تجربی 93 خارج

سوال 10 ) تجربی 98

سوال 11 ) تجربی 98 خارج

سوال 12 ) تجربی 97

سوال 13 ) تجربی 97 خارج

سوال 14 ) تجربی 95 خارج

سوال 15 ) ریاضی 95 خارج

سوال 16 ) تجربی 85

سوال 17 ) تجربی 93

سوال 18 ) تجربی 92 خارج

سوال 19 ) تجربی 96

سوال 20 ) تجربی 96 خارج

سوال 21 ) تجربی 87 خارج

سوال 22 ) تجربی 83

سوال 23 ) تجربی 76

سوال 24 ) تجربی 90 خارج

سوال 25 ) تجربی 84 خارج

سوال 26 ) تجربی 91

سوال 27 ) تجربی 88

سوال 28 ) تجربی 91 خارج

سوال 29 ) تجربی 89

سوال 30 ) تجربی 98

سوال 31 ) ریاضی 98

سوال 32 ) ریاضی 93

سوال 33 ) تجربی 98 خارج

سوال 34 ) ریاضی 98 خارج

سوال 35 ) تجربی 86 خارج

سوال 36 ) تجربی 84

سوال 37 ) تجربی 91

سوال 38 ) تجربی 78

سوال 39 ) تجربی 92

سوال 40 ) تجربی 90

سوال 41 ) تجربی 91 خارج

سوال 42 ) تجربی 89 خارج

سوال 43 ) تجربی 94 خارج

سوال 44 ) تجربی 94

سوال 45 ) تجربی 95

سوال 46 ) تجربی 98 خارج

سوال 47 ) تجربی 98

سوال 48 ) تجربی 84

سوال 49 ) تجربی 91

سوال 50 ) تجربی 91 خارج

سوال 51 ) تجربی 87 خارج

سوال 52 ) تجربی 92

سوال 53 ) تجربی 84 خارج

سوال 54 ) تجربی 90

سوال 55 ) تجربی 87

سوال 56 ) تجربی 89 خارج

سوال 57 ) تجربی 86 خارج

سوال 58 ) تجربی 81

سوال 59 ) تجربی 89

سوال 60 ) تجربی 90 خارج

سوال 61 ) تجربی 88 خارج

سوال 62 ) تجربی 94

سوال 63 ) تجربی 85

سوال 64 ) تجربی 85 خارج

سوال 65 ) تجربی 86

سوال 66 ) تجربی 92 خارج

سوال 67 ) تجربی 93

سوال 68 ) تجربی 98

سوال 69 ) تجربی 98 خارج

سوال 70 ) ریاضی 98

سوال 71 ) تجربی 97

سوال 72 ) تجربی 96

سوال 73 ) تجربی 96 خارج

سوال 74 ) ریاضی 98 خارج

سوال 75 ) ریاضی 96

سوال 76 ) ریاضی 97 خارج

سوال 77 ) ریاضی 98 خارج

سوال 78 ) ریاضی 95 خارج

سوال 79 ) تجربی 83

سوال 80 ) تجربی 88

سوال 81 )  تجربی 95 خارج

سوال 82 ) ریاضی 93

سوال 83 ) ریاضی 97

سوال 84 ) تجربی 97 خارج

سوال 85 ) ریاضی 94 خارج

 سوال 86 ) ریاضی 94 خارج

سوال 87 ) ریاضی 92 خارج