0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴

تست های فصل چهارم ( مشتق و کاربرد )

❊ فصل چهارم : مشتق و کاربرد ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۸۱

سوال ۲ ) تجربی ۸۱

سوال ۳ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴ ) تجربی ۹۵

سوال ۵ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۷ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۸ ) تجربی ۸۷

سوال ۹ ) تجربی ۹۰

سوال ۱۰ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۱۱ ) تجربی ۸۳

سوال ۱۲ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۱۳ ) ریاضی ۹۷

سوال ۱۴ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۱۵ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۱۶ ) تجربی ۸۲

سوال ۱۷ ) تجربی ۸۷

سوال ۱۸ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۱۹ ) تجربی ۸۳

سوال ۲۰ ) تجربی ۸۴  خارج

سوال ۲۱ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۲۲ ) تجربی ۸۶

سوال ۲۳ ) تجربی ۸۹

سوال ۲۴ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۲۵ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۲۶ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۲۷ ) ریاضی ۹۵

سوال ۲۸ ) تجربی ۸۱

سوال ۲۹ ) تجربی ۹۴

سوال ۳۰ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۳۱ ) ریاضی ۹۲

سوال ۳۲ ) تجربی ۹۸

سوال ۳۳ ) ریاضی ۹۸

سوال ۳۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۳۵ ) ریاضی ۹۶

سوال ۳۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۳۷ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۳۸ ) ریاضی ۹۸

سوال ۳۹ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۴۰ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۴۱ ) تجربی ۸۸

سوال ۴۲ ) تجربی ۸۷

سوال ۴۳ ) تجربی ۸۳

سوال ۴۴ ) تجربی ۸۴

سوال ۴۵ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۴۶ ) تجربی ۹۴

سوال ۴۷ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۴۸ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۴۹ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۵۰ ) تجربی ۹۳

سوال ۵۱ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۵۲ ) تجربی ۹۰

سوال ۵۳ ) تجربی ۸۲

سوال ۵۴ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۵۵ ) تجربی ۸۶

سوال ۵۶ ) تجربی ۹۷

سوال ۵۷ ) تجربی ۹۸

سوال ۵۸ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۵۹ ) ریاضی ۹۸

سوال ۶۰ ) تجربی ۸۶

سوال ۶۱ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۶۲ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۶۳ ) ریاضی ۹۲

سوال ۶۴ ) تجربی ۸۲

سوال ۶۵ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۶۶ ) تجربی ۹۳

سوال ۶۷ ) تجربی ۹۱

سوال ۶۸ ) تجربی ۹۸

سوال ۶۹ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۷۰ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۷۱ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۷۲ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۷۳ ) تجربی ۹۲

سوال ۷۴ ) تجربی ۸۶

سوال ۷۵ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۷۶ ) تجربی ۸۵

سوال ۷۷ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۷۸ ) تجربی ۹۵

سوال ۷۹ ) تجربی ۹۴

سوال ۸۰ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۸۱ )  تجربی ۸۵

سوال ۸۲ ) تجربی ۸۳

سوال ۸۳ ) تجربی ۸۰

سوال ۸۴ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۸۵ ) تجربی ۸۹ خارج

 سوال ۸۶ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۸۷ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۸۸ ) ریاضی ۹۰

سوال ۸۹ ) ریاضی ۹۰

سوال ۹۰ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۹۱ ) تجربی ۹۱

سوال ۹۲ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۹۳ ) تجربی ۸۶

سوال ۹۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۹۵ ) ریاضی ۹۷

سوال ۹۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۹۷ ) تجربی ۹۸ خارج