فصل چهارم : مشتق و کاربردمشتق

❞ برای مشاهده ویدیو تدریس روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❝

● قوانین مشتق

● تکنیک های مشتق گیری

● خط مماس

● بررسی کلی کاربرد مشتق

● صعودی یا نزولی بودن تابع 

● آزمون مشتق 

● نقاط اکسترمم

● بررسی تابع درجه 3

● رسم منحنی ها بر اساس ریشه

● درجه 4 دومجذوری