❊ فصل هشتم : الگو و تصاعد و مجموعه ها ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال 1 ) تجربی 98 خارج

سوال 2 ) تجربی 98

سوال 3 ) تجربی 92

سوال 4 ) تجربی 88

سوال 5 ) تجربی 92 خارج

سوال 6 ) تجربی 90

سوال 7 ) ریاضی 91 خارج

سوال 8 ) تجربی 88 خارج

سوال 9 ) ریاضی 95 خارج

سوال 10 ) ریاضی 97

سوال 11 ) ریاضی 98

سوال 12 ) ریاضی 98 خارج