❊ فصل هفتم : توابع نمایی و لگاریتم ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال 1 ) تجربی 97 خارج

سوال 2 ) تجربی 82

سوال 3 ) تجربی 98 خارج

سوال 4 ) تجربی 88

سوال 5 ) تجربی 98

سوال 6 ) تجربی 84 خارج

سوال 7 ) تجربی 87

سوال 8 ) تجربی 86 خارج

سوال 9 ) تجربی 81

سوال 10 ) تجربی 91 خارج

سوال 11 ) تجربی 86 خارج

سوال 12 ) ریاضی 95

سوال 13 ) ریاضی 96 خارج

سوال 14 ) ریاضی 96 خارج

سوال 15 ) ریاضی 96

سوال 16 ) ریاضی 96

سوال 17 ) ریاضی 95

سوال 18 ) ریاضی 95 خارج

سوال 19 ) ریاضی 98

سوال 20 ) ریاضی 94 خارج

سوال 21 ) ریاضی 94

سوال 22 ) تجربی 90

سوال 23 ) تجربی 90 خارج

سوال 24 ) ریاضی 90

سوال 25 ) ریاضی 91

سوال 26 ) ریاضی 97 خارج

سوال 27 ) ریاضی 97

سوال 28 ) تجربی 95

سوال 29 ) تجربی 80

سوال 30 ) تجربی 83

سوال 31 ) تجربی 86

سوال 32 ) تجربی 93 خارج

سوال 33 ) تجربی 93

سوال 34 ) تجربی 87 خارج

سوال 35 ) تجربی 95 خارج

سوال 36 ) تجربی 84

سوال 37 ) تجربی 96

سوال 38 ) تجربی 96 خارج

سوال 39 ) تجربی 92 خارج

سوال 40 ) تجربی 85 خارج

سوال 41 ) تجربی 89

سوال 42 ) تجربی 89 خارج

سوال 43 ) ریاضی 95 خارج

سوال 44 ) تجربی 94

سوال 45 ) تجربی 94 خارج

سوال 46 ) تجربی 93 خارج

سوال 47 ) ریاضی 93

سوال 48 ) تجربی 80

سوال 49 ) تجربی 98

سوال 50 ) تجربی 98 خارج

سوال 51 ) تجربی 97

سوال 52 ) تجربی 85 خارج