0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴

تست های فصل هفتم ( توابع نمایی و لگاریتم)

❊ فصل هفتم : توابع نمایی و لگاریتم ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۲ ) تجربی ۸۲

سوال ۳ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴ ) تجربی ۸۸

سوال ۵ ) تجربی ۹۸

سوال ۶ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۷ ) تجربی ۸۷

سوال ۸ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۹ ) تجربی ۸۱

سوال ۱۰ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۱۱ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۱۲ ) ریاضی ۹۵

سوال ۱۳ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۱۴ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۱۵ ) ریاضی ۹۶

سوال ۱۶ ) ریاضی ۹۶

سوال ۱۷ ) ریاضی ۹۵

سوال ۱۸ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۱۹ ) ریاضی ۹۸

سوال ۲۰ ) ریاضی ۹۴ خارج

سوال ۲۱ ) ریاضی ۹۴

سوال ۲۲ ) تجربی ۹۰

سوال ۲۳ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۲۴ ) ریاضی ۹۰

سوال ۲۵ ) ریاضی ۹۱

سوال ۲۶ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۲۷ ) ریاضی ۹۷

سوال ۲۸ ) تجربی ۹۵

سوال ۲۹ ) تجربی ۸۰

سوال ۳۰ ) تجربی ۸۳

سوال ۳۱ ) تجربی ۸۶

سوال ۳۲ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۳۳ ) تجربی ۹۳

سوال ۳۴ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۳۵ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۳۶ ) تجربی ۸۴

سوال ۳۷ ) تجربی ۹۶

سوال ۳۸ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۳۹ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۴۰ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۴۱ ) تجربی ۸۹

سوال ۴۲ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۴۳ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۴۴ ) تجربی ۹۴

سوال ۴۵ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۴۶ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۴۷ ) ریاضی ۹۳

سوال ۴۸ ) تجربی ۸۰

سوال ۴۹ ) تجربی ۹۸

سوال ۵۰ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۵۱ ) تجربی ۹۷

سوال ۵۲ ) تجربی ۸۵ خارج