فصل هفتم : توابع نمایی و لگاریتم

❞ برای مشاهده ویدیو تدریس روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❝

● معرفی تابع نمایی و لگاریتم و رسم آنها

● خواص لگاریتم

● معادلات نمایی و لگاریتمی