0
09013173988

تست های فصل ششم ( روابط بین ریشه ها در معادله درجه ۲ )

❊ فصل ششم : روابط بین ریشه ها در معادله درجه ۲ ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) ریاضی ۹۶

سوال ۲ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۳ ) تجربی ۹۳

سوال ۴ ) تجربی ۹۰

سوال ۵ ) ریاضی ۹۴

سوال ۶ ) ریاضی ۹۵

سوال ۷ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۸ ) تجربی ۸۵

سوال ۹ ) تجربی ۸۸

سوال ۱۰ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۱۱ ) ریاضی ۹۲

سوال ۱۲ ) ریاضی ۸۹

سوال ۱۳ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۱۴ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۱۵ ) تجربی ۹۴

سوال ۱۶ ) ریاضی ۹۲

سوال ۱۷ ) تجربی ۸۶

سوال ۱۸ ) تجربی ۸۷

سوال ۱۹ ) ریاضی ۹۰

سوال ۲۰ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۲۱ ) ریاضی ۹۶ خارج