0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴

فصل ششم : روابط بین ریشه ها در معادله درجه 2