0
09013173988

تست های فصل دهم ( آمار )

❊ فصل دهم : آمار ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۸۹

سوال ۲ ) تجربی ۹۰

سوال ۳ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۴ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۵ ) تجربی۹۰ خارج

سوال ۶ ) تجربی ۹۱

سوال ۷ ) ریاضی ۹۸

سوال ۸ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۹ ) ریاضی ۹۳ خارج

سوال ۱۰ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۱۱ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۱۲ ) تجربی ۸۸

سوال ۱۳ ) تجربی ۸۸

سوال ۱۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۱۵ ) تجربی ۸۷

سوال ۱۶ ) ریاضی ۹۳

سوال ۱۷ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۱۸ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۱۹ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۲۰ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۲۱ ) ریاضی ۹۲

سوال ۲۲ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۲۳ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۲۴ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۲۵ ) تجربی ۹۵

سوال ۲۶ ) تجربی ۹۷

سوال ۲۷ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۲۸ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۲۹ ) تجربی ۸۵

سوال ۳۰ ) ریاضی ۹۵

سوال ۳۱ ) تجربی ۸۶

سوال ۳۲ ) تجربی ۹۲

سوال ۳۳ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۳۴ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۳۵ ) تجربی ۸۴

سوال ۳۶ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۳۷ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۳۸ ) تجربی ۹۳

سوال ۳۹ ) ریاضی ۹۶

سوال ۴۰ ) ریاضی ۹۷ خارج