❊ فصل دهم : آمار ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال 1 ) تجربی 89

سوال 2 ) تجربی 90

سوال 3 ) تجربی 87 خارج

سوال 4 ) تجربی 91 خارج

سوال 5 ) تجربی90 خارج

سوال 6 ) تجربی 91

سوال 7 ) ریاضی 98

سوال 8 ) تجربی 97 خارج

سوال 9 ) ریاضی 93 خارج

سوال 10 ) تجربی 85 خارج

سوال 11 ) ریاضی 90 خارج

سوال 12 ) تجربی 88

سوال 13 ) تجربی 88

سوال 14 ) ریاضی 98 خارج

سوال 15 ) تجربی 87

سوال 16 ) ریاضی 93

سوال 17 ) تجربی 98 خارج

سوال 18 ) ریاضی 95 خارج

سوال 19 ) تجربی 86 خارج

سوال 20 ) تجربی 95 خارج

سوال 21 ) ریاضی 92

سوال 22 ) ریاضی 96 خارج

سوال 23 ) تجربی 94 خارج

سوال 24 ) ریاضی 92 خارج

سوال 25 ) تجربی 95

سوال 26 ) تجربی 97

سوال 27 ) تجربی 92 خارج

سوال 28 ) تجربی 84 خارج

سوال 29 ) تجربی 85

سوال 30 ) ریاضی 95

سوال 31 ) تجربی 86

سوال 32 ) تجربی 92

سوال 33 ) تجربی 95 خارج

سوال 34 ) ریاضی 97 خارج

سوال 35 ) تجربی 84

سوال 36 ) تجربی 93 خارج

سوال 37 ) ریاضی 91 خارج

سوال 38 ) تجربی 93

سوال 39 ) ریاضی 96

سوال 40 ) ریاضی 97 خارج