❊ فصل اول : مقدمات ریاضی و تابع ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ )  ریاضی 98

سوال 2 ) تجربی 81

سوال 3 ) تجربی 89 خارج

سوال 4 ) ریاضی 97

سوال 5 ) تجربی 90

سوال 6 ) ریاضی 98 خارج

سوال 7 ) ریاضی 96 خارج

سوال 8 ) ریاضی 90 خارج

سوال 9 ) ریاضی 91

سوال 10 ) تجربی 97 خارج

سوال 11 ) تجربی 97

سوال 12 ) ریاضی 95

سوال 13 ) ریاضی 92 خارج

سوال 14 ) ریاضی 96

سوال 15 ) ریاضی 95 خارج

سوال 16 ) تجربی 94 خارج

سوال 17 ) تجربی 85

سوال 18 ) تجربی 86 خارج

سوال 19 ) تجربی 85 خارج

سوال 20 ) تجربی 93 خارج

سوال 21 ) تجربی 97 خارج

سوال 22 ) ریاضی 91

سوال 23 ) ریاضی 90

سوال 24 ) ریاضی 95 خارج

سوال 25 ) تجربی 83

سوال 26 ) تجربی 87

سوال 27 ) تجربی 98

سوال 28 ) تجربی 98 خارج

سوال 29 ) تجربی 98

سوال 30 ) تجربی 98 خارج

سوال 31 ) ریاضی 98

سوال 32 ) تجربی 84

سوال 33 )

سوال 34 ) ریاضی 88 خارج

سوال 35 ) تجربی 96

سوال 36 ) تجربی 98

سوال 37 ) تجربی 92

سوال 38 ) تجربی 95

سوال 39 ) تجربی 83

سوال 40 ) تجربی 84

سوال 41 ) تجربی 98 خارج

سوال 42 ) تجربی 82

سوال 43 ) تجربی 85 خارج

سوال 44 ) تجربی 86 خارج

سوال 45 ) تجربی 89

سوال 46 ) تجربی 92 خارج

سوال 47 ) تجربی 95 خارج

سوال 48 ) ریاضی 92 خارج

سوال 49 ) ریاضی 94 خارج

سوال 50 ) ریاضی 92

سوال 51 ) ریاضی 90 خارج

سوال 52 ) ریاضی 95 خارج

سوال 53 ) تجربی 97

سوال 54 ) تجربی 98

سوال 55 ) تجربی 98 خارج

سوال 56 ) تجربی 97

سوال 57 ) تجربی 97 خارج

سوال 58 ) تجربی 95

سوال 59 ) تجربی 95 خارج

سوال 60 ) ریاضی 98 خارج

سوال 61 ) ریاضی 97

سوال 62 ) ریاضی 91

سوال 63 ) تجربی 97 خارج

سوال 64 ) ریاضی 98

سوال 65 ) ریاضی 98 خارج

سوال 66 ) تجربی 86

سوال 67 ) تجربی 84 خارج

سوال 68 ) تجربی 83

سوال 69 ) تجربی 86 خارج

سوال 70 ) تجربی 91 خارج

سوال 71 ) ریاضی 90

سوال 72 ) تجربی 93 خارج

سوال 73 ) تجربی 93

سوال 74 ) تجربی 86

سوال 75 ) تجربی 88

سوال 76 ) تجربی 88 خارج

سوال 77 ) تجربی 90

سوال 78 ) تجربی 86

سوال 79 ) تجربی 90 خارج

سوال 80 ) تجربی 91

سوال 81 )  تجربی 88 خارج

سوال 82 ) تجربی 88

سوال 83 ) تجربی 89 خارج

سوال 84 ) تجربی 80

سوال 85 ) تجربی 81

 سوال 86 ) تجربی 82

سوال 87 ) تجربی 89

سوال 88 ) تجربی 91

سوال 89 ) تجربی 93

سوال 90 ) ریاضی 98

سوال 91 ) ریاضی 98 خارج

سوال 92 ) تجربی 96 خارج

سوال 93 ) ریاضی 97

سوال 94 ) ریاضی 98 خارج

سوال 95 ) تجربی 92

سوال 96 ) تجربی 92 خارج

سوال 97 ) ریاضی 97 خارج

سوال 98 ) ریاضی 97

سوال 99 ) ریاضی 92

سوال 100 ) تجربی 94 خارج

سوال 101 ) ریاضی 97 خارج

سوال 102 ) تجربی 97 خارج

سوال 103 ) تجربی 91

سوال 104 ) تجربی 91 خارج

سوال 105 ) تجربی 92

سوال 106 ) تجربی 95

سوال 107 ) تجربی 96

سوال 108 ) تجربی 96 خارج

سوال 109 ) ریاضی 93

سوال 110 ) تجربی 97

سوال 111 ) ریاضی 92

سوال 112 ) ریاضی 91 خارج

سوال 113 ) ریاضی 91

سوال 114 ) ریاضی 90

سوال 115 ) تجربی 95 خارج

سوال 116 ) تجربی 89

سوال 117 ) تجربی 84

سوال 118 ) تجربی 89 خارج

سوال 119 ) تجربی 84

سوال 120 ) تجربی 84 خارج

سوال 121 ) تجربی 90 خارج

سوال 122 ) تجربی 91 خارج

سوال 123 ) تجربی 90

سوال 124 ) تجربی 91

سوال 125 ) تجربی 83

سوال 126 ) تجربی 83

سوال 127 ) ریاضی 88 خارج

سوال 128 ) ریاضی 94 خارج

سوال 129 ) ریاضی 90 خارج

سوال 130 ) تجربی 87 خارج

سوال 131 ) ریاضی 96

سوال 132 ) ریاضی 96 خارج

سوال 133 ) تجربی 97

سوال 134 ) تجربی 91

سوال 135 ) تجربی 92

سوال 136 ) تجربی 98

سوال 137 ) تجربی 96 خارج

سوال 138 ) ریاضی 92 خارج

سوال 139 ) ریاضی 92

سوال 140 )

سوال 141 ) ریاضی 91 خارج

سوال 142 ) تجربی 94 خارج

سوال 143 ) تجربی 94

سوال 144 ) ریاضی 98 خارج

سوال 145 ) ریاضی 98

سوال 146 ) تجربی 98 خارج

سوال 147 ) تجربی 96

سوال 148 ) تجربی 96 خارج

سوال 149 ) ریاضی 93

سوال 150 ) ریاضی 90 خارج

 سوال 151 ) ریاضی 90 خارج

سوال 152 ) تجربی 85

سوال 153 ) تجربی 88 خارج

سوال 154 ) تجربی 91 خارج

سوال 155 ) تجربی 92 خارج

سوال 156 ) تجربی 94

سوال 157 ) تجربی 87

سوال 158 ) تجربی 95

سوال 159 ) تجربی 95 خارج

 سوال 160 ) تجربی 96

سوال 161 ) ریاضی 97

سوال 162 ) تجربی 85 خارج

سوال 163 ) ریاضی 86 خارج