0
09013173988

تست های فصل اول ( مقدمات و تابع )

 ❊ فصل اول : مقدمات ریاضی و تابع ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ )  ریاضی ۹۸

سوال ۲ ) تجربی ۸۱

سوال ۳ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۴ ) ریاضی ۹۷

سوال ۵ ) تجربی ۹۰

سوال ۶ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۷ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۸ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۹ ) ریاضی ۹۱

سوال ۱۰ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۱۱ ) تجربی ۹۷

سوال ۱۲ ) ریاضی ۹۵

سوال ۱۳ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۱۴ ) ریاضی ۹۶

سوال ۱۵ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۱۶ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۱۷ ) تجربی ۸۵

سوال ۱۸ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۱۹ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۲۰ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۲۱ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۲۲ ) ریاضی ۹۱

سوال ۲۳ ) ریاضی ۹۰

سوال ۲۴ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۲۵ ) تجربی ۸۳

سوال ۲۶ ) تجربی ۸۷

سوال ۲۷ ) تجربی ۹۸

سوال ۲۸ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۲۹ ) تجربی ۹۸

سوال ۳۰ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۳۱ ) ریاضی ۹۸

سوال ۳۲ ) تجربی ۸۴

سوال ۳۳ )

سوال ۳۴ ) ریاضی ۸۸ خارج

سوال ۳۵ ) تجربی ۹۶

سوال ۳۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۳۷ ) تجربی ۹۲

سوال ۳۸ ) تجربی ۹۵

سوال ۳۹ ) تجربی ۸۳

سوال ۴۰ ) تجربی ۸۴

سوال ۴۱ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴۲ ) تجربی ۸۲

سوال ۴۳ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۴۴ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۴۵ ) تجربی ۸۹

سوال ۴۶ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۴۷ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۴۸ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۴۹ ) ریاضی ۹۴ خارج

سوال ۵۰ ) ریاضی ۹۲

سوال ۵۱ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۵۲ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۵۳ ) تجربی ۹۷

سوال ۵۴ ) تجربی ۹۸

سوال ۵۵ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۵۶ ) تجربی ۹۷

سوال ۵۷ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۵۸ ) تجربی ۹۵

سوال ۵۹ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۶۰ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۶۱ ) ریاضی ۹۷

سوال ۶۲ ) ریاضی ۹۱

سوال ۶۳ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۶۴ ) ریاضی ۹۸

سوال ۶۵ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۶۶ ) تجربی ۸۶

سوال ۶۷ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۶۸ ) تجربی ۸۳

سوال ۶۹ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۷۰ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۷۱ ) ریاضی ۹۰

سوال ۷۲ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۷۳ ) تجربی ۹۳

سوال ۷۴ ) تجربی ۸۶

سوال ۷۵ ) تجربی ۸۸

سوال ۷۶ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۷۷ ) تجربی ۹۰

سوال ۷۸ ) تجربی ۸۶

سوال ۷۹ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۸۰ ) تجربی ۹۱

سوال ۸۱ )  تجربی ۸۸ خارج

سوال ۸۲ ) تجربی ۸۸

سوال ۸۳ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۸۴ ) تجربی ۸۰

سوال ۸۵ ) تجربی ۸۱

 سوال ۸۶ ) تجربی ۸۲

سوال ۸۷ ) تجربی ۸۹

سوال ۸۸ ) تجربی ۹۱

سوال ۸۹ ) تجربی ۹۳

سوال ۹۰ ) ریاضی ۹۸

سوال ۹۱ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۹۲ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۹۳ ) ریاضی ۹۷

سوال ۹۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۹۵ ) تجربی ۹۲

سوال ۹۶ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۹۷ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۹۸ ) ریاضی ۹۷

سوال ۹۹ ) ریاضی ۹۲

سوال ۱۰۰ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۱۰۱ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۱۰۲ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۱۰۳ ) تجربی ۹۱

سوال ۱۰۴ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۱۰۵ ) تجربی ۹۲

سوال ۱۰۶ ) تجربی ۹۵

سوال ۱۰۷ ) تجربی ۹۶

سوال ۱۰۸ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۱۰۹ ) ریاضی ۹۳

سوال ۱۱۰ ) تجربی ۹۷

سوال ۱۱۱ ) ریاضی ۹۲

سوال ۱۱۲ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۱۱۳ ) ریاضی ۹۱

سوال ۱۱۴ ) ریاضی ۹۰

سوال ۱۱۵ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۱۱۶ ) تجربی ۸۹

سوال ۱۱۷ ) تجربی ۸۴

سوال ۱۱۸ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۱۱۹ ) تجربی ۸۴

سوال ۱۲۰ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۱۲۱ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۱۲۲ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۱۲۳ ) تجربی ۹۰

سوال ۱۲۴ ) تجربی ۹۱

سوال ۱۲۵ ) تجربی ۸۳

سوال ۱۲۶ ) تجربی ۸۳

سوال ۱۲۷ ) ریاضی ۸۸ خارج

سوال ۱۲۸ ) ریاضی ۹۴ خارج

سوال ۱۲۹ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۱۳۰ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۱۳۱ ) ریاضی ۹۶

سوال ۱۳۲ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۱۳۳ ) تجربی ۹۷

سوال ۱۳۴ ) تجربی ۹۱

سوال ۱۳۵ ) تجربی ۹۲

سوال ۱۳۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۱۳۷ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۱۳۸ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۱۳۹ ) ریاضی ۹۲

سوال ۱۴۰ )

سوال ۱۴۱ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۱۴۲ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۱۴۳ ) تجربی ۹۴

سوال ۱۴۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۱۴۵ ) ریاضی ۹۸

سوال ۱۴۶ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۱۴۷ ) تجربی ۹۶

سوال ۱۴۸ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۱۴۹ ) ریاضی ۹۳

سوال ۱۵۰ ) ریاضی ۹۰ خارج

 سوال ۱۵۱ ) ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۱۵۲ ) تجربی ۸۵

سوال ۱۵۳ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۱۵۴ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۱۵۵ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۱۵۶ ) تجربی ۹۴

سوال ۱۵۷ ) تجربی ۸۷

سوال ۱۵۸ ) تجربی ۹۵

سوال ۱۵۹ ) تجربی ۹۵ خارج

 سوال ۱۶۰ ) تجربی ۹۶

سوال ۱۶۱ ) ریاضی ۹۷

سوال ۱۶۲ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۱۶۳ ) ریاضی ۸۶ خارج