برنامه جمع بندی 20 روزه

  📌 روز  پانزدهم – درسنامه (1) : تقاطع

  📌 روز  پانزدهم – درسنامه (2) : دامنه و برد

  📌 روز  پانزدهم – درسنامه (3) : تابع بودن یا نبودن