برنامه جمع بندی 20 روزه

  📌 روز دهم – درسنامه (1) : نمودار های قدرمطلقی

  📌 روز دهم – درسنامه (1) : انتقال نمودار