آزمون شماره 3

 مبحث : حد و پیوستگی ، مشتق و کاربرد