فصل اول : تابع

سوال احتمالی ششم : انواع تابع با نمایش های مختلف + اعمال روی توابع و تساوی دوتابع