فصل هشتم : الگو و دنباله و مجموعه ها

❞ سوال احتمالی دوم : قوانین مجموعه ها