فصل پنجم : هندسه

سوال احتمالی چهارم : وترمشترک و غیرمشترک + وضعیت خط و دایره