فصل اول : تابع

❞ سوال احتمالی سوم : دسته سهمی های m دار ❝