فصل چهارم : مشتق و کاربرد مشتق

سوال احتمالی چهارم : مشتق پذیری  و پیوستگی در نقاط مرزی