فصل اول : تابع

❞ سوال احتمالی اول : مقدار تابع و پیدا کردن مقادیر مجهول ❝