0
09013173988
لیست مطالب
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی هفتم

❞ سوال احتمالی هفتم : ترکیب توابع ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی ششم

❞سوال احتمالی ششم : انواع تابع با نمایش های مختلف + اعمال روی توابع و تساوی دوتابع❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی پنجم

❞ سوال احتمالی پنجم : انواع و اقسام نامعادلات ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی چهارم

❞ سوال احتمالی چهارم : نمودار ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی سوم

❞ سوال احتمالی سوم : دسته سهمی های m دار ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : انواع و اقسام معادلات ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱ – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : مقدار تابع و پیدا کردن مقادیر مجهول ❝
1 5 6 7