0
09013173988
لیست مطالب
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۷ – سوال احتمالی سوم

❞ سوال احتمالی سوم : ترکیبی های لگاریتم با تابع و کاربردهای لگاریتم ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۷ – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۷ – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : تعاریف اولیه و ویژگی ها و نمودارها ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۶ – سوال احتمالی چهارم

❞ سوال احتمالی چهارم : معادله جدید ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۶ – سوال احتمالی سوم

❞ سوال احتمالی سوم : معادله خودمون ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۶ – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : ریشه های خاص ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۶ – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : مفاهیم اصلی و روابط بین ریشه ها ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۵ – سوال احتمالی هشتم

❞ سوال احتمالی هشتم : حواشی هندسه ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۵ – سوال احتمالی هفتم

❞ سوال احتمالی هفتم : تشابه و روابط طولی ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۵ – سوال احتمالی ششم

❞ سوال احتمالی ششم : قضیه بسیار مهم تالس ❝
1 2 3 4 5 7