0
09013173988
لیست مطالب
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی هشتم

❞ سوال احتمالی هشتم : احتمال کل و تاس ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی هفتم

❞ سوال احتمالی هفتم : احتمال شرطی ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی ششم

❞ سوال احتمالی ششم : انواع فضای نمونه ای و مسائل کلاسیک ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی پنجم

❞ سوال احتمالی پنجم : اعمال برپیشامدها و پیشامدهای مستقل ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی چهارم

❞ سوال احتمالی چهارم : کسراحتمال و روش استقلالی ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی سوم

❞ سوال احتمالی سوم : مسائل عددسازی و حالت های خاص ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : ترکیب ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۹ – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : فاکتوریل و انواع جایگشت ❝
فاقد تصویر شاخص

فصل ۸ – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : قوانین مجموعه ها ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۸ – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : الگوهای مختلف ❝
1 2 3 4 7