0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
Slide4

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت سوم )

خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش سوم
Slide3

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت دوم )

خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش دوم
Slide2

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت اول )

خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش اول