0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای بررسی کتاب درسی
Slide2

تحلیل کتاب درسی – مثلثات

  📌 مبحث مثلثات - تحلیل بخش اول مثلثات کتاب درسی ریاضی 3 و حسابان
Slide1

تحلیل کتاب درسی – مثلثات

  📌 مبحث مثلثات - تحلیل کتابهای درسی ریاضی دهم و یازدهم در مبحث مثلثات
Slide3

تحلیل کتاب درسی – مثلثات

📌 مبحث مثلثات - تفاوت رشته ریاضی و تجربی در مثلثات
Slide1

آمادگی آزمون 16 آبان قلم چی – تابع

  📌 مبحث تابع - سال دوازدهم و پایه های مرتبط
Presentation1

آمادگی آزمون 2 آبان قلم چی – تابع

  📌 مبحث تابع - سال دوازدهم و پایه های مرتبط
Slide1

آمادگی آزمون 18 مهرقلم چی – الگو و دنباله

❉ پایه های مستقل ❉ ◄ بررسی کتاب درسی مطابق با برنامه آزمون 18 مهر قلم چی - مبحث الگو و دنباله
Presentation1

آمادگی آزمون 18 مهرقلم چی – تابع

❉ سال دوازدهم و پایه های مرتبط ❉ ◄ بررسی کتاب درسی مطابق با برنامه آزمون 18 مهر قلم چی - مبحث تابع