حل تست ریاضیات پایه ( جزوه بویینگ )

  📌 قسمت اول ( بخش 1 ، 2 و 70 تست اول بخش 3 )

  📌 قسمت دوم ( تست 71 بخش سوم تا پایان بخش 5  )

  📌 قسمت سوم ( بخش های 6 و 7 )

  📌 قسمت چهارم ( 52 تست بخش 8 )