❉ پایه های مستقل ❉

◄ بررسی کتاب درسی مطابق با برنامه آزمون 18 مهر قلم چی – مبحث الگو و دنباله