0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
graph – site

تحلیل آزمون ۲۴ دی – تجربی

    24 دی - رشته تجربی 
graph – site

برنامه جمع بندی – بررسی آزمونهای آزمایشی سال گذشته (۲)

    تحلیل آزمونهای آزمایشی سال گذشته
graph – site

برنامه جمع بندی – بررسی آزمونهای آزمایشی سال گذشته (۱)

    تحلیل آزمونهای آزمایشی سال گذشته
ریاضی

تحلیل آزمون ۳ دی – ریاضی

    3 دی - رشته ریاضی برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
تجربی

تحلیل آزمون ۳ دی – تجربی

    3 دی - رشته تجربی  برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
تجربی

تحلیل آزمون ۱۹ آذر – تجربی

    19 آذر - رشته تجربی  برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
ریاض

تحلیل آزمون ۱۹ آذر – ریاضی

    19 آذر - رشته ریاضی برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
ریاضی

تحلیل آزمون ۵ آذر – ریاضی

    5 آذر - رشته ریاضی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
تجربی

تحلیل آزمون ۵ آذر – تجربی

    5 آذر - رشته تجربی  .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
تجربی

تحلیل آزمون ۲۱ آبان – تجربی

    21 آبان - رشته تجربی 
1 2 3