0
09013173988
جلسه الگو و دنباله
برای مشاهده آفلاین ادوبی کانکت روی دکمه کلیک کرده و یوزر نیم (ایمیل شما) و پسورد خود را وارد کنید. پسورد شما ۱۲۳۴۵۶ است مگر اینکه هنگام ورود به کلاس آن را تغییر داده باشید . اگر رمز خود را تغییر داده اید رمز پیش فرض عمل نخواهد کرد و شما باید از رمز جدید استفاده کنید.
جلسه هندسه یازدهم

آفلاین جلسه اول

مقدمات ریاضی

آفلاین جلسه دوم

تابع (۱)

آفلاین جلسه سوم

تابع (۲)

آفلاین جلسه چهارم

تابع (۳)

آفلاین جلسه پنجم

تابع (۴)

آفلاین جلسه ششم

تابع (۵)

آفلاین جلسه هفتم

تابع (۶)

آفلاین جلسه هشتم

تابع (۷)

آفلاین جلسه نهم

کیفیت ادوبی کانکت

آفلاین جلسه دهم

معادله درجه دوم (۱)

آفلاین جلسه یازدهم

معادله درجه دوم (۲)

آفلاین جلسه دوازدهم

هندسه مختصاتی

آفلاین جلسه سیزدهم

مثلثات (۱)

آفلاین جلسه چهاردهم

مثلثات (۲)

آفلاین جلسه پانزدهم

مثلثات (۳)

آفلاین جلسه شانزدهم

مثلثات (۴)

آفلاین جلسه هفدهم

مثلثات (۵)

آفلاین جلسه هجدهم

آنالیز ترکیبی (۱)

آفلاین جلسه نوزدهم

آنالیز ترکیبی (۲)

آفلاین جلسه بیستم

آنالیز ترکیبی (۳)

آفلاین جلسه بیستم و یکم

احتمال (۱)

آفلاین جلسه بیستم و دوم

احتمال (۲)

آفلاین جلسه بیستم و سوم

احتمال (۳)

آفلاین جلسه بیست و چهارم

احتمال (۴)

آفلاین جلسه اول لگاریتم

آفلاین جلسه دوم لگاریتم

آفلاین جلسه سوم لگاریتم

آفلاین جلسه بیست و پنجم

احتمال (۵)

آفلاین جلسه بیست و ششم

حد و پیوستگی (۱)