0
09013173988

تست های فصل سوم ( حدوپیوستگی )

❊ فصل سوم : حد و پیوستگی ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۷۹

سوال ۲ ) تجربی ۸۷

سوال ۳ ) تجربی۸۰

سوال ۴ ) تجربی ۸۷

سوال ۵ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۶ ) تجربی ۸۱

سوال ۷ ) تجربی ۸۰

سوال ۸ ) تجربی ۸۵  خارج

سوال ۹ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۱۰ ) تجربی ۹۸

سوال ۱۱ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۱۲ ) تجربی ۹۷

سوال ۱۳ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۱۴ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۱۵ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۱۶ ) تجربی ۸۵

سوال ۱۷ ) تجربی ۹۳

سوال ۱۸ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۱۹ ) تجربی ۹۶

سوال ۲۰ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۲۱ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۲۲ ) تجربی ۸۳

سوال ۲۳ ) تجربی ۷۶

سوال ۲۴ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۲۵ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۲۶ ) تجربی ۹۱

سوال ۲۷ ) تجربی ۸۸

سوال ۲۸ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۲۹ ) تجربی ۸۹

سوال ۳۰ ) تجربی ۹۸

سوال ۳۱ ) ریاضی ۹۸

سوال ۳۲ ) ریاضی ۹۳

سوال ۳۳ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۳۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۳۵ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۳۶ ) تجربی ۸۴

سوال ۳۷ ) تجربی ۹۱

سوال ۳۸ ) تجربی ۷۸

سوال ۳۹ ) تجربی ۹۲

سوال ۴۰ ) تجربی ۹۰

سوال ۴۱ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۴۲ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۴۳ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۴۴ ) تجربی ۹۴

سوال ۴۵ ) تجربی ۹۵

سوال ۴۶ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴۷ ) تجربی ۹۸

سوال ۴۸ ) تجربی ۸۴

سوال ۴۹ ) تجربی ۹۱

سوال ۵۰ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۵۱ ) تجربی ۸۷ خارج

سوال ۵۲ ) تجربی ۹۲

سوال ۵۳ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۵۴ ) تجربی ۹۰

سوال ۵۵ ) تجربی ۸۷

سوال ۵۶ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۵۷ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۵۸ ) تجربی ۸۱

سوال ۵۹ ) تجربی ۸۹

سوال ۶۰ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۶۱ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۶۲ ) تجربی ۹۴

سوال ۶۳ ) تجربی ۸۵

سوال ۶۴ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۶۵ ) تجربی ۸۶

سوال ۶۶ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۶۷ ) تجربی ۹۳

سوال ۶۸ ) تجربی ۹۸

سوال ۶۹ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۷۰ ) ریاضی ۹۸

سوال ۷۱ ) تجربی ۹۷

سوال ۷۲ ) تجربی ۹۶

سوال ۷۳ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۷۴ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۷۵ ) ریاضی ۹۶

سوال ۷۶ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۷۷ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۷۸ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۷۹ ) تجربی ۸۳

سوال ۸۰ ) تجربی ۸۸

سوال ۸۱ )  تجربی ۹۵ خارج

سوال ۸۲ ) ریاضی ۹۳

سوال ۸۳ ) ریاضی ۹۷

سوال ۸۴ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۸۵ ) ریاضی ۹۴ خارج

 سوال ۸۶ ) ریاضی ۹۴ خارج

سوال ۸۷ ) ریاضی ۹۲ خارج