0
09013173988

تست های فصل نهم ( آنالیز و احتمال )

 ❊ فصل نهم : شمارش (آنالیز) و احتمال ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۹۸

سوال ۲ ) تجربی ۹۲

سوال ۳ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴ ) ریاضی ۹۲

سوال ۵ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۶ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۷ ) تجربی ۸۳

سوال ۸ ) تجربی ۸۰

سوال ۹ ) تجربی ۸۲

سوال ۱۰ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۱۱ ) تجربی ۸۴

سوال ۱۲ ) تجربی ۷۹

سوال ۱۳ ) تجربی ۹۰

سوال ۱۴ ) ریاضی ۹۴ خارج

سوال ۱۵ ) ریاضی ۹۴

سوال ۱۶ ) ریاضی ۹۱

سوال ۱۷ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۱۸ )

سوال ۱۹ ) تجربی ۹۲

سوال ۲۰ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۲۱ ) تجربی ۹۸

سوال ۲۲ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۲۳ ) ریاضی ۹۳ خارج

سوال ۲۴ ) تجربی ۸۸

سوال ۲۵ ) تجربی ۹۱

سوال ۲۶ ) تجربی ۹۶

سوال ۲۷ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۲۸ ) ریاضی ۹۵

سوال ۲۹ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۳۰ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۳۱ ) ریاضی ۹۱

سوال ۳۲ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۳۳ ) تجربی ۸۱

سوال ۳۴ ) تجربی ۸۶

سوال ۳۵ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۳۶ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۳۷ ) تجربی ۹۴

سوال ۳۸ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۳۹ ) تجربی ۸۵

سوال ۴۰ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۴۱ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۴۲ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۴۳ ) تجربی ۹۳

سوال ۴۴ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴۵ ) تجربی ۹۶

سوال ۴۶ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۴۷ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۴۸ ) ریاضی  ۸۹

سوال ۴۹ ) تجربی ۸۳

سوال ۵۰ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۵۱ ) ریاضی  ۹۸

سوال ۵۲ ) ریاضی ۹۴

سوال ۵۳ ) ریاضی ۹۳

سوال ۵۴ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۵۵ ) تجربی ۹۰ 

سوال ۵۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۵۷ ) تجربی ۹۵

سوال ۵۸ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۵۹ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۶۰ ) ریاضی ۹۸

سوال ۶۱ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۶۲ ) ریاضی ۹۸

سوال ۶۳ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۶۴ ) ریاضی ۹۲

سوال ۶۵ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۶۶ ) تجربی ۹۲

سوال ۶۷ ) تجربی ۹۷

سوال ۶۸ ) ریاضی ۹۳

سوال ۶۹ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۷۰ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۷۱ ) ریاضی ۹۶

سوال ۷۲ ) ریاضی ۹۷

سوال ۷۳ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۷۴ ) تجربی ۸۴

سوال ۷۵ ) تجربی ۹۰

سوال ۷۶ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۷۷ ) تجربی ۸۷

سوال ۷۸ ) تجربی ۸۲

سوال ۷۹ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۸۰ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۸۱ )  تجربی ۸۷ خارج

سوال ۸۲ ) ریاضی ۹۲

سوال ۸۳ ) ریاضی ۹۱

سوال ۸۴ ) تجربی ۹۸

سوال ۸۵ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۸۶ ) ریاضی ۹۰

سوال ۸۷ )ریاضی ۹۰ خارج

سوال ۸۸ ) تجربی ۹۲

سوال ۸۹ ) تجربی ۸۹ خارج

سوال ۹۰ ) تجربی ۹۵

سوال ۹۱ ) تجربی ۸۹

سوال ۹۲ ) تجربی ۹۱

سوال ۹۳ ) ریاضی ۹۵ خارج