0
09013173988

تست های فصل دوم ( مثلثات )

❊ فصل دوم : مثلثات ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۲ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۳ ) تجربی ۸۰

سوال ۴ ) تجربی ۹۸

سوال ۵ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۶ ) تجربی ۸۱

سوال ۷ ) ریاضی ۹۸

سوال ۸ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۹ ) تجربی ۹۸

سوال ۱۰ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۱۱ ) تجربی ۸۲

سوال ۱۲ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۱۳ ) تجربی ۸۴

سوال ۱۴ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۱۵ ) تجربی ۹۴

سوال ۱۶ ) تجربی ۸۸

سوال ۱۷ ) تجربی ۹۳

سوال ۱۸ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۱۹ ) تجربی ۹۶

سوال ۲۰ ) تجربی ۹۵

سوال ۲۱ ) تجربی ۹۵ خارج

سوال ۲۲ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۲۳ ) ریاضی ۹۱

سوال ۲۴ ) ریاضی ۷۹

سوال ۲۵ ) تجربی ۸۰

سوال ۲۶ ) تجربی ۸۱

سوال ۲۷ ) تجربی ۸۴ خارج

سوال ۲۸ ) تجربی ۸۶

سوال ۲۹ ) تجربی ۸۷

سوال ۳۰ ) تجربی ۹۰

سوال ۳۱ ) تجربی ۸۵ خارج

سوال ۳۲ ) تجربی ۹۱

سوال ۳۳ ) تجربی ۹۲

سوال ۳۴ ) تجربی ۸۶ خارج

سوال ۳۵ ) تجربی ۹۸

سوال ۳۶ ) تجربی ۹۰ خارج

سوال ۳۷ ) تجربی ۹۳

سوال ۳۸ ) تجربی ۹۴ خارج

سوال ۳۹ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۴۰ ) تجربی ۹۴

سوال ۴۱ ) تجربی ۸۳

سوال ۴۲ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۴۳ ) تجربی ۹۱

سوال ۴۴ ) تجربی ۹۱ خارج

سوال ۴۵ ) تجربی ۹۵

سوال ۴۶ )

سوال ۴۷ ) تجربی ۹۶

سوال ۴۸ ) تجربی ۹۶ خارج

سوال ۴۹ ) تجربی ۹۵

سوال ۵۰ ) ریاضی ۸۷

سوال ۵۱ ) ریاضی ۹۴ خارج

سوال ۵۲ ) ریاضی ۸۳

سوال ۵۳ ) ریاضی ۹۸ خارج

سوال ۵۴ ) تجربی ۸۳

سوال ۵۵ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۵۶ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۵۷ ) تجربی ۹۳ خارج

سوال ۵۸ ) ریاضی ۹۲ خارج

سوال ۵۹ ) ریاضی ۹۲

سوال ۶۰ ) ریاضی ۹۶ خارج

سوال ۶۱ ) ریاضی ۹۶

سوال ۶۲ ) ریاضی ۹۵

سوال ۶۳ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۶۴ ) ریاضی ۹۷

سوال ۶۵ ) ریاضی ۹۷ خارج

سوال ۶۶ ) تجربی ۹۸

سوال ۶۷ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۶۸ )

سوال ۶۹ ) تجربی ۹۳

سوال ۷۰ ) ریاضی ۹۸

سوال ۷۱ ) ریاضی ۹۴

سوال ۷۲ ) تجربی ۹۲

سوال ۷۳ ) تجربی ۹۷ خارج

سوال ۷۴ ) تجربی ۹۶ خارج