0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
Presentation1

تحلیل آزمون ۳ بهمن کلاسینو

  تحلیل آزمون 3 بهمن کلاسینو برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
go

تحلیل آزمون ۲۶ دی ۹۹ گزینه دو

  تحلیل آزمون 26 دیماه گزینه دو برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
gaj

تحلیل آزمون ۲۶ دی ۹۹ گاج

  تحلیل آزمون 26 دیماه گاج برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
maz

تحلیل آزمون ۱۷ دی ۹۹ ماز

  تحلیل آزمون 17 دیماه ماز برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
sa

تحلیل آزمون ۱۹ دی ۹۹ سنجش

  تحلیل آزمون 19 دیماه سنجش برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
day 20

آزمون – روز ۱۸ تا ۲۰ برنامه جمع بندی

آزمون روز هجدهم - حد و پیوستگی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید آزمون روز نوزدهم - حد و پیوستگی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید آزمون روز ...
day 20

درسنامه – روز بیستم برنامه جمع بندی

  روز بیستم - درسنامه (1) : پیوستگی   روز بیستم - درسنامه (2) : همسایگی
day 19

درسنامه – روز نوزدهم برنامه جمع بندی

  روز نوزدهم - درسنامه (1) : حد بی نهایت   روز نوزدهم - درسنامه (2) : حد در بینهایت
day 18

درسنامه – روز هجدهم برنامه جمع بندی

  روز هجدهم - درسنامه  : حد و پیوستگی
day 17

آزمون – روز هفدهم برنامه جمع بندی

  آزمون روز هفدهم - تابع وارون برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید برای دانلود پاسخ آزمون کلیک کنید
1 2 3 4