0
09013173988
لیست مطالب
graph – site

تحلیل آزمون ۲۳ مهر قلم چی – تجربی

    23 مهر - رشته تجربی - سوالات 91 - 100     23 مهر - رشته تجربی - سوالات 101 - 110     23 مهر - رشته تجربی - سوالات 111 - 120
graph – site

تحلیل آزمون ۱۷ اردیبهشت سنجش – رشته تجربی

  30 سوال خیلی خوب و مفید درس ریاضی رشته تجربی ( آزمون 17 اردیبهشت سنجش ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
ریاضی

تحلیل آزمون ۳ اردیبهشت قلم چی – رشته ریاضی

  10 سوال خیلی خوب و مفید درس حسابان رشته ریاضی ( آزمون 3 اردیبهشت ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
تجربی

تحلیل آزمون ۳ اردیبهشت قلم چی – رشته تجربی

  20 سوال خیلی خوب و مفید درس ریاضی رشته تجربی ( آزمون 3 اردیبهشت ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
graph – site

تحلیل آزمون ۲۰ فروردین قلم چی – رشته ریاضی و تجربی

  60 سوال خیلی خوب و مفید آزمون 20 فروردین کانون ( رشته ریاضی و تجربی ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
graph – site

تحلیل آزمون ۷ فروردین – جمع بندی ریاضیات پایه

  50 سوال خیلی خوب و مفید در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
ریا

تحلیل آزمون ۸ اسفند قلم چی – ریاضی

    8 اسفند - رشته ریاضی
تج

تحلیل آزمون ۸ اسفند قلم چی – تجربی

    8 اسفند - رشته تجربی
۱

تحلیل آزمون ۳ اسفند ۹۷ کانون – کاربرد مشتق

  3 اسفند 97 - رشته تجربی
۹

تحلیل آزمون ۹ اسفند ۹۸ کانون – کاربرد مشتق

9 اسفند 98 - رشته تجربی
1 2 3