0
09013173988

برنامه آمادگی آزمون قلم چی

graph – site

تحلیل آزمون ۲۳ مهر قلم چی – تجربی

    ۲۳ مهر - رشته تجربی - سوالات ۹۱ - ۱۰۰     ۲۳ مهر - رشته تجربی - سوالات ۱۰۱ - ۱۱۰     ۲۳ مهر - رشته تجربی - سوالات ۱۱۱ - ۱۲۰
graph – site

تحلیل آزمون ۱۷ اردیبهشت سنجش – رشته تجربی

  ۳۰ سوال خیلی خوب و مفید درس ریاضی رشته تجربی ( آزمون ۱۷ اردیبهشت سنجش ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
ریاضی

تحلیل آزمون ۳ اردیبهشت قلم چی – رشته ریاضی

  ۱۰ سوال خیلی خوب و مفید درس حسابان رشته ریاضی ( آزمون ۳ اردیبهشت ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
تجربی

تحلیل آزمون ۳ اردیبهشت قلم چی – رشته تجربی

  ۲۰ سوال خیلی خوب و مفید درس ریاضی رشته تجربی ( آزمون ۳ اردیبهشت ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
graph – site

تحلیل آزمون ۲۰ فروردین قلم چی – رشته ریاضی و تجربی

  ۶۰ سوال خیلی خوب و مفید آزمون ۲۰ فروردین کانون ( رشته ریاضی و تجربی ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
graph – site

تحلیل آزمون ۷ فروردین – جمع بندی ریاضیات پایه

  ۵۰ سوال خیلی خوب و مفید در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
۱۹

تحلیل آزمون ۶ فروردین – جمع بندی ریاضیات پایه

  یک آزمون ریاضی پایه بی نظیر از ۵ فصل اصلی و پرتست کنکور
ریا

تحلیل آزمون ۸ اسفند قلم چی – ریاضی

    ۸ اسفند - رشته ریاضی
تج

تحلیل آزمون ۸ اسفند قلم چی – تجربی

    ۸ اسفند - رشته تجربی
۱

تحلیل آزمون ۳ اسفند ۹۷ کانون – کاربرد مشتق

  ۳ اسفند ۹۷ - رشته تجربی